Finanse
Finanse
Fotowoltaika
Fotowoltaika
Nieruchomości
Nieruchomości
Slide 1
Prowadzimy odpowiedzialny biznes

Interesy z nami to zawsze lot pierwszej klasy. Jesteśmy źródłem inspiracji dla konkurencji pod względem profesjonalizmu. Posiadamy własny kodeks dobrych praktyk, zwracamy uwagę na ESG.

Slide 2
Razem tworzymy postęp

W Effective Advisor pracujemy do późna, aby rozwiązać naglące potrzeby przedsiębiorstw oraz konsumentów. Razem tworzymy postęp.

Slide 3
Synergia kancelaryjna

Jeden problem, kilka rozwiązań. Łącząc z sobą podejście prawne i finansowe uzyskujemy uniwersum możliwości

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Napisz

biuro@effectiveadvisor.pl

Zadzwoń

(+48) 785 474 107

Godziny pracy

10:00 - 18:00

Strona główna » Analiza prawno-ekonomiczna umowy leasingu

Analiza prawno-ekonomiczna umowy leasingu

finanse

Historia leasingu  

O umowie leasingu można już przeczytać w transakcjach starożytnych Egipcjan i Mezopotamii, polegały one na czasowym odpłatnym użyczeniu rzeczy do korzystania, czasem w raz możliwością przeniesienia władztwa rzeczy. Za starożytnego przodka leasingu uważa się również locatio rei conductio, które polegało na czasowym wydzierżawieniu rzeczy – zwłaszcza biedniejszej ludności przez warstwy wyższe. [1] W kontekście historii leasingu należy zauważyć, że przepisy podatkowe były bardziej elastyczne niż cywilne dla tej formy finansowania gdyż już w 1993 leasing został uregulowany w przepisach podatkowych jako wyjątek od zasady, że tylko właściciel pojazdu lub wieczysty użytkownik może dokonać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych. Zaś uregulowania w kodeksie cywilnym miały miejsce dopiero dekadę później – 2000r. Przed wprowadzeniem umowy do kodeksu 9.12.2000r leasing figurował jako umowa nienazwana, zobowiązująca, wzajemna, dwustronnie zobowiązująca. W myśl ogólnej zasady miały do niego zastosowanie do której były najbadziej zbliżone lub której zastosowanie miały z uwzględnieniem celu i funkcji społecznej umowy leasingu. 

Charakterystyka umowy

Jest to umowa cywilnoprawna, pod wieloma względami podobna do umowy najmu, polegająca na zakupie od wskazanego podmiotu oznaczonej rzeczy (Leasingiem można nabyć nieruchomości, maszyny, pojazdy, komputer i wiele innych – są firmy – Polski Leasing – mającej w swojej ofercie możliwość sfinansowania franczyzy np. myjni samochodowej) odpłatnym przekazaniu przedmiotu leasingu  do korzystania, pobierania pożytków w granicach określonych umową (np. prawo wyjazdu samochodem z kraju za zgodą leasingodawcy, obowiązek zgłoszenia szkody leasingodawcy itp. itd. ) za określoną kwotę, zbliżoną do ceny zakupu za gotówkę, z możliwością jej wykupienia za określoną kwotę. Umowę leasingu, od sprzedaży ratalnej, odróżnia to, że w leasingu leasingobiorca ma możliwość dokonania wykupu, a nie jego obowiązek. W zależności od preferencji leasingobiorcy opłatę wstępną, raty miesięczne oraz wykup, można modelować, aby uzyskać odpowiedni efekt finansowy. Wysoki wykup jest korzystny gdy nie chce się przedmiotu leasingu wykupić, a tylko przez określony czas z niego korzystać z możliwych odliczeń finansowych (dla firm). Teoretycznie jest możliwe takie ułożenie opłaty wstępnej, rat leasingu oraz wykupu, żeby naturalny spadek wartości samochodu przeciął się z sumą rat do zapłacenia. Zbliżenie się do tego idealnego momentu może być impulsem dla leasingobiorcy do rezygnacji z leasingu na rzecz nowego pojazdu. W praktyce taki moment przecięcia się na osi jest trudny do uzyskania gdyż firmy leasingowe dbają o swoje interesy. W kontekście leasingu warto zwrócić uwagę nie tylko na jego cenę ale również na umowy dodatkowe – ubezpieczenie. Suma ubezpieczeniowa wypłacana przy wypadku w momencie realizacji stanu faktycznego zostanie wypłacona leasingodawcy. Żeby leasingobiorca mógł dostać pieniądze musi je douzbezpieczyć kupując GAP, który będzie wypłacony jemu (!). Jest to forma, która chroni już zainwestowane środki. 

Kwestią, która jest istotna dla umowy leasingu jest to, że właścicielem przedmiotu leasingu do momentu wykupu jest leasingodawca. Ze względu na posiadanie asset-based-financing  (zabezpieczenie, oparcie finansowania na aktywie które stanowi własność leasingodawcy przez cały czas trwania umowy np. Pojeździe) podmioty, które nie uzyskałyby finansowania w postaci kredytu (np. start-up) będą spełniać warunki do uzyskania finansowania. Leasing jest uwzględniany w historii kredytowej jako inne zobowiązania pieniężne. Ale nie spłacenie wszystkich rat, nie powoduje wpisów w BIK, tylko odstąpienie od umowy. Ta elastyczność umowy w niepewnej sytuacji gospodarczej jest dodatkową korzyścią umowy leasingu. W przypadku kredytu należy oddać nie pojazd, ale kwotę, którą się pożyczyło. Zatem poza przepadkiem samochodu, który nie wystarczy na spłatę, będzie trzeba dopłacić z własnej kieszeni odpowiednią brakującą kwotę. 

Rodzaje leasingu

Warto zaznaczyć, że leasing, pierwotnie zarezerwowany wyłącznie dla klientów biznesowych, obecnie może zostać zaoferowany klientowi indywidualnemu (konsumentowi). Na zbliżonych zasadach, bez korzyści podatkowych. 

Leasing finansowy (kapitałowy) a leasing operacyjny (bieżący)

W wariancie finansowym przedmiot leasingu, np. samochód, wliczany jest do majątku leasingobiorcy. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca weźmie samochód w leasing finansowy, zobowiązany jest do wpisania go w ewidencję środków trwałych. Od tej pory do jego obowiązków będzie należeć również dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i serwisowanie danej rzeczy.

Leasing finansowy jest podobny do zakupu na raty, chociaż leasingobiorca staje się pełnoprawnym właścicielem przedmiotu dopiero po zakończeniu umowy. Następuje to automatycznie z momentem uiszczenia ostatniej raty, jako że całościowa kwota leasingu pokrywa ekonomiczną wartość przedmiotu. W tym wariancie leasingodawca musi zapłacić VAT w całości już przy podpisywaniu umowy. Leasing operacyjny jest częściej wybieraną opcją, bardziej przypominającą wynajem. Przedmiot leasingu wlicza się do ewidencji środków trwałych leasingodawcy, może on również dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Łączna kwota wypłacona przez leasingobiorcę w czasie trwania umowy nie pokrywa wartości przedmiotu, dlatego strony umawiają się na opłatę wstępną oraz opłatę za wykup. VAT płacony jest w ratach.

Jak wygląda umowa Leasingu w przepisach prawa Podatkowego?

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17a) oraz osób fizycznych (art. 23a) umowa leasingu musi spełniać następujące kryteria.

  • leasing zawarty  na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;
  • suma ustalonych opłat w umowie leasingowej, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Podatek dochodowy  – Leasing Operacyjny i Finansowy

Leasing operacyjny – występuje możliwość obniżenia podstawy opodatkowania, wystarczy do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć następujące wydatki np. jak :

  • czynsz inicjalny,
  • rata leasingowa,
  • opłaty manipulacyjne
  • koszty użytkowania przedmiotu leasingu (np.: konserwacja, energia, paliwo, ubezpieczenie).

Leasing finansowy –  również istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu np.:

  • raty leasingowe (jedynie w części odsetkowej),
  • odpisy amortyzacyjne (dokonywane według stawek podatkowych przewidzianych dla danego przedmiotu, który jest w leasingu),
  • koszty użytkowania przedmiotu leasingu (np.: konserwacja, energia, paliwo, ubezpieczenie itp).

Korzyści z podpisania umowy leasingowej

Korzyści podatkowe (tzw. tarcza podatkowa) pozwalają Korzystającemu (leasingobiorcy) osiągnąć oszczędności na podatku dochodowym, które powodują, że faktyczne koszty poniesione przez Korzystającego (leasingobiorcę) w okresie finansowania są mniejsze w przypadku leasingu niż kredytu – Finansujący (leasingodawca) dokonuje odpisów amortyzacyjnych.leasing oferta

Wykupienie przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu traktuje się u Korzystającego (leasingobiorcy) jako zakup inwestycyjny. Korzystający (leasingobiorca) może wliczyć go w koszty uzyskania przychodu jedynie jeżeli cena zakupu jest niższa niż 3 500 zł, w przeciwnym wypadku Korzystający (leasingobiorca) wprowadza zakupiony przedmiot do ewidencji środków trwałych i dokonuje jego amortyzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. leasing oferta 

Spłata wartości przedmiotu leasingu w ratach wynagrodzenia, następuje szybciej niż to wynika z normatywnego zużycia (amortyzacji).

Podsumowanie – Analiza SWOT umowy leasingu

Potencjalny leasingobiorca powinien przed podpisaniem umowy leasingu przeanalizować zarówno wszystkie mocne i słabe umowy tego rozwiązania, a także mieć na względzie okazję i zagrożenia związane z tą formą finansowania zakupów. Dlatego w ramach powtórzenia należy zauważyć, że możliwość korzystania z przedmiotu leasingu bez obowiązku jego zakupu, korzyści podatkowe związane z wyborem tej formy finansowania, a także liczne kontakty handlowe firm handlowych pozwalające uzyskać upusty u dostawców, co do zasady mogą anihilować pewnie niedogodności związane z ograniczeniami w korzystaniu z przedmiotu. W odniesieniu do leasingu zwrotnego należy zauważyć również, że może skutecznie poprawić sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nie należy jednak zapominać, że przedmiot leasingu należy do leasingodawcy i wiąże się z tym ryzyko przepadku w przypadku ogłoszenia przez niego upadłości. Dlatego kluczowe w wyborze firmy leasingowej, czasem kosztem ceny, jest wybór solidnego partnera,

Biorąc pod uwagę wartość pieniądza w czasie również należy zauważyć, że przy znacznej inflacji, niskiej stopie procentowych, pieniądze, które oddamy będą ułamkiem kwoty, którą pożyczyliśmy. Nominalne zyski przedsiębiorstwa nie będą się miały w żadnym stopniu do realnych korzyści finansowych.  [patrz podstawy polityki pieniężnej – inflacja]. Tak zakreślone mocne i słabe strony umowy leasingu, a także szansę i zagrożenia związane z jego zawarciem powinny stać za wyborem tej formy finansowania, za pośrednictwem obiektywnego podmiotu, która zna uwarunkowania oraz pozycję firm leasingowych na rynku i potrafi wesprzeć w zakupie towaru przy korzystnych finansowo warunkach. 

Literatura: 

Prawo cywilne, A. Kawałko, H. Witczak 

Pośrednictwo finansowe w Polsce, W. Przybylska-Kapuścinśka 

Finanse, M. Podstawka 

Kredyty bankowe i inne formy finansowania, poradnik dla małych i średnich firm, H. Chybnał

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Porównywać